Спеціальність: 122 „Комп’ютерні науки та інформаційні технології”

Галузь знань: 12 „Інформаційні технології”

Спеціальність: 122 „Комп’ютерні науки”

Освітні ступені:
молодший спеціаліст (3 роки)
бакалавр (4 роки)

ІНШІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ:
Екологія
Фізична реабілітація (Фізична терапія і ерготерапія)
Соціальна робота

КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ є напрямом, в якому поєднано методології та досягнення фізико-математичних і прикладних наук. Фахівці з комп’ютерних наук володіють сучасними інформаційними технологіями розробки системного та прикладного програмного забезпечення з екології та економіки, беруть участь в інсталяції, розробці, впровадженні та супроводі програмного забезпечення ЕОМ, в тому числі Internet-додатків та розподілених інформаційних систем та баз даних. Зважаючи на блискавичні темпи технологічного розвитку суспільства фах „Комп’ютерні науки та інформаційні технології” є популярним, високооплачуваним і користується попитом у роботодавців.

Фахівець зі спеціальності «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» готується як професіонал широкого профілю для участі в різноманітних сферах діяльності, що вимагають фундаментальних знань з математики, фізики, інформатики, природничих, гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. До навчальної програми входять крім гуманітарних (іноземна мова, ділова українська мова, та ін.) та соціально-економічних дисциплін (основи економічної теорії, політологія та ін.) дисциплін загальні фундаментальні (вища математика, основи програмування, системне програмування та операційні системи та ін.) а також спеціальні професійно зорієнтовані дисципліни (проблемно-орієнтовані мови програмування, комп’ютерні мережі; організація баз даних та знань; основи проектування систем штучного інтелекту та ін.). Вже з першого курсу студенти вивчають системне програмування і операційні системи, комп’ютерну графіку і дизайн.

Випускники здобувають вищу освіту на початковому рівні з присвоєнням кваліфікації "Технік-програміст", та першому (бакалаврському) рівні з присвоєнням кваліфікації "Бакалавр з комп’ютерних наук, фахівець з інформаційних технологій" У 2016 році буде здійснюватись останній набір на освітній рівень „спеціаліст” з присвоєнням кваліфікації „Спеціаліст з комп’ютерного еколого-економічного моніторингу, інженер-системотехнік”.
Освітній ступінь бакалавра з екології є базовим для продовження навчання за програмою підготовки магістра в нашому інституті.

Навчання здійснюється в лекційних залах та навчальних класах; в добре укомплектованих науковою літературою бібліотеці та читальному залі; в науково-навчальних лабораторіях графіки та комп’ютерного  дизайну; створення програмних продуктів, архітектури комп’ютерів та комп’ютерного моніторингу та ін. Для технічного забезпечення навчального процесу інститут має комп’ютерний парк у кількості 55 власних комп’ютерів, розташованих у спеціалізованих комп’ютерних лабораторіях. Студенти та викладачі мають змогу користуватися допоміжною оргтехнікою: принтерами, сканерами, копіювальними апаратами. Для забезпечення навчального процесу використовуються засоби аудіо- та відео супроводження.

Базами практики є ТОВ ВКФ "Надія-Грандекс", Мелітопольська філія ДП "Запоріжжя-стандартметрологія, ПАТ "Гідросила МЗТГ", Мелітопольська міжрайонна екологічна інспекція та ін.

Ефективності самостійної роботи студентів великою мірою сприяє створена у інституті система Інтернет-супроводу навчання з використанням сучасних ІТ-техлогій на всесвітньо відомій платформі „Moodle”. Її основні переваги:

-    можливість розміщення усіх необхідних навчально-методичних матеріалів на Інтернет-сторінках  дисциплін, що викладаються, вільного доступу до них у будь-який час і будь-якому місці, де наявний Інтернет;
-    незалежність викладачів і студентів від паперових носіїв та накопичувачів інформації;
-    можливість онлайн-спілкування викладачів зі студентами в межах дисципліни;
-    можливість тестування знань студентів та автоматичної, незалежної від викладача, перевірки результатів;
-    наявність тематичної електронної бібліотеки в межах конкретної дисципліни і можливість доступу до неї у позаурочний час та в місцях віддалених від місця розташування навчального закладу (особливо корисно та зручно для студентів з інвалідністю, обмежених у пересуванні та тих, які навчаються на заочній формі);
-    можливість контролю керівництвом інституту, університету за навчальним процесом в межах конкретної дисципліни в онлайн-режимі та ін.

На території інституту студенти мають можливість скористатися системою Інтернет-супроводу у комп’ютерному класі за встановленим графіком, у читальному залі бібліотеки (з можливістю роздрукування та тиражування необхідних матеріалів), через персональні ноутбуки, айфони, планшети за допомогою безкоштовної системи Wi-Fi.

ОБОВ'ЯЗКИ ФАХІВЦЯ

-    експлуатація комп’ютерних систем обробки інформації та управління інформаційно-аналітичними системами;
-    експлуатація інформаційних систем проектування;
-    експлуатація систем штучного інтелекту та програмного забезпечення автоматизованих систем та ЕОМ;
-    експлуатація інтелектуальних систем обробки інформації і прийняття рішень;
-    складання техніко-економічних обґрунтувань та технічних завдань;
-    побудова та аналіз типових моделей баз даних та знань, складних об’єктів і систем;
-    розробка системного і прикладного забезпечення для автоматизованих систем різноманітного призначення;
-    проектування програмних засобів для фінансово-банківських систем;
-    експлуатація на довготривалій основі комп’ютерної техніки, що належить іншим користувачам;
-    надання місця у веб-мережі;
-    публікація будь-якої інформації в Інтернеті; створення баз даних в оперативному режимі онлайн;
-    створення в оперативному режимі каталогів, адресних списків тощо;
-    ремонт комп'ютерів і обладнання зв'язку та ін.

ПОСАДИ

Для освітнього ступеня „молодший спеціаліст”:
технік із системного адміністрування  І, ІІ категорії;
технік-програміст І, ІІ категорії.

Для освітнього ступеня „бакалавр”:
фахівець з інформаційних технологій;
фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення.

Для освітнього ступеня „магістр”:
інженер-програміст;
інженер з програмного забезпечення комп'ютерів;
аналітик комп'ютерних систем, адміністратор системи;
адміністратор баз даних і знань.

ПРАКТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

-    в екологічних інспекціях;
-    на промислових підприємствах;
-    в приватних фірмах, які надають ІТ-послуги
-    в фінансових установах;
-    на підприємствах, які надають послуги зв’язку;
-    в друкарня, видавничих та поліграфічних центрах;
-    в науково-дослідних установах;
-    в навчальних закладах та ін.

ФОТОГАЛЕРЕЯ

 

Базова структура

 

Університет

 

 

Сайт базової стуктури

 

Вiдкритий мiжнародний унiверситет розвитку людини "Україна"

Бібліотека